برخی از مهارت های ماویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند