این شرکت با 8 سال فعالیت در ارائه کلیه خدمات تجهیزات دندانپزشکی فعال نموده است .